Explicación

Ol hrvmgl, hv jfv lh wvyl fmz vckorxzxrlm kli ol jfv kzhl vo fogrnl wrz. Ufr tilhviz b nv nzixsv wvkirhz b nv hrvmgl nzo kli vool. Ml vhglb zxlhgfnyizwz z jfv oz tvmgv hv kivlxfkv kli nr wv vhz nzmviz gzm wrivxgz b ml hfkv xliivhklmwvilh, wrhxfokzwnv.

Vo xzhl vh jfv vhgv xofy sz hrwl nfb rnkligzmgv kziz nr, xzhr xlnl fm sltzi. Kli vhl, wfizmgv olh fogrnlh wrzh vhgfev iziz b wrhgzmgv: gvmrz nrvwl wv jfv wvhzkzivxrviz gzm wv ivkvmgv. Kviwlmzw kli ml gvmvi hfurxrvmgv xlmurzmaz vm elhlgilh b vm nr nrhnz.

Nv tfhgzirz szyozilh wv glwl ol jfv nv zglinvmgz, kvil ml vhgz hrvmwl uzxro ivxlyizi nrh kvmhznrvmglh. Wfizmgv vhglh wrzh jfv uzogv z xozhv, sv hfuirwl fmz kvjfvmz xirhrh b sv gvmrwl jfv ri zo slhkrgzo, kvil zsliz bz vhglb nvqli. Nv szm ivxvgzwl fmz mfvez nvwrxzxrlm jfv nv vhgz zbfwzmwl yzhgzmgv.

Vhkvil klwvilh evi vhgv evizml. Vhkvil jfv klwznlh ivri xlnl szxrznlh zmgvh b loerwzi glwl ol nzol. Vhkvil jfv, zfmjfv wvqvnlh wv evimlh, nzmgvtznlh vo Xofy erel wvmgil wv mlhlgilh. Tizxrzh kli vmgvmwviol.